Olej

Motorový olej je technologicky veľmi zložitý výrobok. Jeho vlastnosti sú klasifikované množstvom technických parametrov. Pre výber optimálneho motorového oleja z hľadiska konečného užívateľa však stačia iba dve základné špecifikácie, a to jeho viskozita a výkonnostná kategória.

Viskozita

Viskozita (čiže miera vnútorného trenia) mazacieho oleja nie je konštantná veličina, ale mení sa v závislosti od vonkajších podmienok. Počas činnosti motora prichádza k zmenám teploty a tlaku a je žiaduce, aby sa viskozita oleja v týchto podmienkach menila čo najmenej. Závislosť viskozity oleja od teploty je vyjadrená tzv. viskozitným indexom (VI). Čím vyššia je hodnota VI, tým menej sa mení viskozita pri zmenách teploty motora a tým je olej kvalitnejší. Viskozitný index býva uvedený v katalógoch výrobcov automobilových mazív.

Pre bežné označenie viskozitných vlastností motorového oleja sa používa výlučne klasifikácia SAE (Society of Automotive Engineers, USA). Táto norma používa pre klasifikáciu olejov 6 zimných tried (označených číslom a "W") a 5 letných tried (označených číslom). Číslo je len názvom triedy a nevyjadruje vzťah k žiadnej fyzikálnej veličine.

Zimné triedy*: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W a 25W
Letné triedy*: 20, 30, 40, 50 a 60
*) norma SAE J300

Zimné označenie vymedzuje tzv. štartovateľnosť motora pri nízkych teplotách. Všeobecne platí, že čím nižšie je číslo zimnej triedy, tým nižšia môže byť teplota okolia pri zachovaní tekutosti oleja dostatočnej pre ľahké zapínanie motora (t. j. olej nie je príliš „hustý“). Oleje OW umožňujú bezproblémové štartovanie motora aj pri teplotách pod -50 °C, oleje 5W pri teplotách okolo -40 °C atď. (platí to len orientačne, tento údaj do značnej miery závisí na type a veľkosti motora).

Letné označenie garantuje dostatočnú viskozitu oleja pri vysokých letných teplotách. Všeobecne platí, že čím vyššie je číslo letnej triedy, tým vyššia môže byť teplota okolia pri zabezpečení dostatočného mazania motora (t. j. olej nie je príliš „riedky“). V praxi sa ukázalo, že v európskych klimatických podmienkach úplne postačujú triedy 40, resp. 50, oleje triedy 60 môžu zapríčiniť mierne zníženie výkonu motora.

V súčasnej dobe sa prakticky výhradne používajú tzv. viacstupňové (multigrade) motorové oleje, ktoré umožňujú celoročné bezpečné mazanie motora v rozličných klimatických podmienkach. Označujú sa kombináciou zimnej a letnej triedy, typické sú napr.: 0W-40, 5W-40 alebo 5W-50, 10W-40 a 15W-40.

Výkonnostné kategórie

Výkonová špecifikácia charakterizuje okamžité aj dlhodobé vlastnosti motorového oleja pri rôznych formách prevádzkového zaťaženia. Hodnotené sú vlastnosti ako napríklad ochrana proti oteru, oxidácii a korózii stien valcov a ložísk, ochrana proti tvorbe usadenín pri vysokých teplotách, oxidačná stabilita, penenie oleja, úspora paliva atď.

Na označenie výkonnostnej kategórie motorových olejov sa používajú nasledujúce normy:

  1. špecifikácia API (American Petroleum Institute, USA)
  2. klasifikácia CCMC (Comité des Constructeurs d'Automobile du Marché Commun, EU), už zastaralá
  3. klasifikácia ACEA (Associacion des Constructeurs Européenes d'Automobile, EU)
  4. firemné normy výrobcov motorov a vozidiel
  5. špecifikácia MIL-L (normy americkej armády)
  6. iné špecifikácie (napr. ILSAC)

V súčasnosti majú pre určenie výkonovej kvality oleja dominantný význam špecifikácie API, ACEA a firemné normy popredných výrobcov automobilov. Klasifikácia CCMC je zastaraáá a už sa nepoužíva. Špecifikácie MIL-L sa uplatňujú v kategórii úžitkových vozidiel.